Đồng hành cùng phát triển


Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội có trách nhiệm đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích tập hợp các cá nhân quản lý trẻ là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của các Doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, Cơ sở kinh doanh, Trang trại… cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của doanh nghiệp hội viên nói riêng và cùng tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như đất nước nói chung.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng hoạt động vì mục tiêu “Tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập, phát triển bền vững”