Feature-img

HỘI DOANH NHÂN TRẺ LÂM ĐỒNG


Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Điều lệ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng.


Đồng hành cùng phát triển


Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội có trách nhiệm đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo nhằm mục đích tập hợp các cá nhân quản lý trẻ là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của các Doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, Cơ sở kinh doanh, Trang trại… cùng chung sức phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của doanh nghiệp hội viên nói riêng và cùng tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như đất nước nói chung.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng hoạt động vì mục tiêu “Tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập, phát triển bền vững”

VĂN PHÒNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH LÂM ĐỒNG

Số 15 Cô Giang, phường 9, Thành phố Đà Lạt
0898 944 949
doanhnhantrelamdong@gmail.com

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN

88

Danh sách thành viên

HÌNH ẢNH HỘI

BAN CHẤP HÀNH HỘI

Phạm Nguyễn Ngọc Duy

Chủ tịch Hội

Nguyễn Duy Đa

Nguyễn Duy Đa

Phó Chủ tịch Hội

Hồ Trung Thăng

Hồ Trung Thăng

Ủy viên BCH

Bùi Thị Ngọc Tân

Bùi Thị Ngọc Tân

Phó Chủ tịch Hội

Lê Thắng Anh Thu

Lê Thắng Anh Thu

Phó Chủ tịch Hội

Lê Quang Thành Liêm

Lê Quang Thành Liêm

Phó Chủ tịch Hội

Phạm Minh Đăng

Phạm Minh Đăng

Phó Chủ tịch Hội

Lê Viết Thuận

Lê Viết Thuận

Phó Chủ tịch Hội

Lê Tài

Lê Tài

Phó Chủ tịch Hội